Тәжірибе

2022-2023ж.  І оқу жылдыққа арналған кестесі

2022-2023ж.  ІI оқу жылдыққа арналған кестесі

Оқу базаларын бекіту туралы бұйрық

Практикалық оқытуды ұйымдастыру

Студенттерді практикалық даярлау олардың кәсіби даярлығының ажырамас бөлігі болып табылады және мамандарды даярлау бағдарламаларына сәйкес студенттердің медициналық немесе фармацевтикалық қызметті жүзеге асыруға қатысуы арқылы қамтамасыз етіледі

Студенттерді Практикалық оқыту колледждегі білім беру процесінің ажырамас бөлігі болып табылады.
Студенттерді практикалық даярлаудың мақсаты олардың кәсіби қызметті жүзеге асыруға дайындығын қамтамасыз ету болып табылады. Бұл мақсатқа жету студенттерде жалпы және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, білім мен іскерлікті тереңдету және кеңейту, сондай-ақ таңдаған мамандығы бойынша практикалық тәжірибе алу арқылы жүзеге асырылады.

Колледжде даярлау мамандықтары бойынша негізгі Кәсіптік білім беру бағдарламаларында практиканың мынадай түрлері көзделген: кәсіптік практика, ол оқу, өндірістік, клиникалық және кәсіптік болып бөлінеді.

Оқу практикасы студенттердің таңдаған мамандығы бойынша жалпы және кәсіби құзыреттерін одан әрі игеру үшін негізгі кәсіби қызмет түрлері бойынша практикалық кәсіби машықтарын қалыптастыруға, бастапқы практикалық тәжірибені алуға бағытталған

Оқу практикасы зертханаларда, оқу-клиникаға дейінгі кабинеттерде және симуляциялық орталықтарда арнайы пәндер оқытушысының басшылығымен жүзеге асырылады.

Біздің колледжде кәсіптік практика шарт негізінде жұмыс берушілер ұсынатын мамандық бейініне сәйкес келетін жұмыс орындарында кәсіпорындарда (медициналық ұйымдарда) жүргізіледі және кәсіби құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған.

Клиникалық практика медициналық ұйымдарда оқытылған тәлімгердің басшылығымен шарттық негізде жұмыс берушілер ұсынатын жұмыс орындарында жүргізіледі және кәсіби құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған.

Колледжде Практикалық оқыту мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жүргізіледі. Кәсіптік практиканың мерзімдері мен мазмұны оқу жұмыс бағдарламаларымен және оқу жұмыс жоспарларымен айқындалады.

Директордың Практикалық оқыту жөніндегі орынбасары студенттерді Практикалық оқыту қызметін үйлестіреді

Барлық оқу үдерісі түлектердің кейінгі тәжірибелік қызметіне бағытталған. Практикалық оқытуды төрт кезеңге бөлуге болады:

Бірінші кезең-практикалық сабақтар.

Олар клиникаға дейінгі практика кабинеттерінде өткізіледі, онда оқытылатын пәндердің барлық әдістемелік қамтамасыз етілуі шоғырланған: пәндердің жұмыс бағдарламалары, тақырыптар мен сабақтардың оқу-әдістемелік кешендері, дидактикалық материалдар, студенттерге арналған үлестірме материалдар.

Кабинеттердің материалдық-техникалық жабдықталуын: құрал-саймандар, фантомдар, пациенттерге күтім жасайтын заттар құрайды. Студенттер кабинеттерде жеке жұмыс орындарында жұмыс істейді, олардың әрқайсысы әдістемелік құралдармен, манипуляция алгоритмдерімен, жұмыс дәптерлерімен жабдықталған.

Колледж оқытушыларының кәсіптік модульдерді оқыту ерекшеліктерін ескере отырып, сабақтарда белсенді оқытудың ойын және ойын емес әдістері қолданылады: тренажерде имитациялау, рөлдерді ойнау, іскерлік ойындар, алгоритм бойынша жаттығу – әрекеттер, ситуациялық есептерді шешу, зерттеу әдісі және т. б.

Екінші кезең-оқу практикасы.

Ол студенттердің практикалық кәсіби дағдыларын қалыптастыруға, бастапқы практикалық тәжірибені алуға бағытталған. Тәжірибе клиникаға дейінгі кабинеттерде өтеді, онда оқытушының бақылауымен фантомдар мен муляждардағы барлық манипуляциялар, сондай-ақ емдеу базаларындағы клиникалық жағдайларда автоматизмге дейін пысықталады. Мұнда студенттер емшара және таңу кабинеттерінде, зертханаларда жұмыс істеуге, емдеу-диагностикалық және профилактикалық іс-шараларға қатысуға мүмкіндік алады. Мұндай сабақтар студентті кәсіби қызметке баулуға және практикалық дағдыларды шоғырландыруға, кәсіби құзыреттер мен олардың қызметінің нәтижесі үшін жауапкершілікті дамытуға ықпал етеді.

 Үшінші кезең-мамандық бейіні бойынша тәжірибе. 

Бұл кезеңде оқу практикасы өндірістік тәжірибемен толықтырылады. Мамандық бейіні бойынша Практика студентте жалпы және кәсіби құзыреттерді қалыптастыруға, практикалық тәжірибе алуға бағытталған. Мамандығына байланысты студенттер емдеу-алдын алу мекемелерінде (практика базаларында) практикадан өтеді.

Практика кезінде студенттер бөлімшелердің жұмысымен танысады, мейіргерлік процесті жүзеге асыруға, мейіргерлік манипуляцияларды орындауға, алғашқы медициналық көмек көрсетуге, дәрігердің тағайындауы бойынша дәрілік терапияны жүзеге асыруға, пациент пен персонал үшін инфекциялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, пациентті және оның отбасын күтім жасау және өзін-өзі ұстау дағдыларына, аурулардың асқынуының алдын алу, денсаулықты сақтау және нығайту дағдыларына үйретуге үйренеді. “Емдеу ісі” мамандығының студенттері тәжірибелі дәрігерлер мен фельдшерлердің басшылығымен жедел жәрдем бригадаларының құрамында шақыруларға шығады.

Өндірістік практика кезінде студенттер “өндірістік практика күнделігін” жүргізеді, онда студент деректері, практикадан өту орны, практика жетекшілерінің деректері, өндірістік практиканы бағалау өлшемшарттары, орындалған жұмыстың мазмұны мен көлемі, пысықталған машықтар туралы цифрлық есеп кестесі және студенттің практикадан өткені туралы пікірлері қамтылады. Сонымен қатар, әр студент практика кезінде науқасты басқарады және аурудың (босанудың) оқу тарихында емдеу мен күтімнің нәтижелерін көрсетеді.

Емдеу мекемесінде практикалық дайындықтың бұл кезеңі жауапты болып табылады, өйткені ол тек кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруды ғана емес, сонымен қатар студенттің жеке қасиеттерін, атап айтқанда, коммуникативті қабілеттерін, жауапкершілігін, тәртіпті, ынтымақтастық қабілетін, әр пациентке тиісті назар мен мейірімділік танытуды талап етеді. Студенттер колледждің әдістемелік жетекшісі – оқытушысының, сондай-ақ емдеу немесе фармацевтикалық мекеменің тәжірибелі қызметкерлерінің жалпы және тікелей басшыларының басшылығымен жұмыс істейді. Колледждің әдістемелік жетекшілері, оқытушылары студенттерге, жалпы және тікелей жетекшілерге әдістемелік көмек көрсетеді. Мұндай бірлескен жұмыс студенттердің медициналық мекеменің жағдайларына бейімделу уақытын қысқартады.

Өндірістік практика студенттерді аттестаттаумен аяқталады, оның негізінде жалпы және кәсіби құзыреттерді игеру деңгейі айқындалады. Студенттер практиканың әдістемелік жетекшісіне практика бағдарламасының толық көлемде орындалғаны туралы куәландыратын құжаттарды ұсынады:

Студенттің күнделікті жұмысы туралы объективті ақпаратты қамтитын өндірістік практика күнделігі;
Саны көрсетілген орындалған қарапайым медициналық қызметтердің тізбесін қамтитын өндірістік практика туралы есеп, сондай-ақ қорытындылары мен ұсыныстары бар өндірістік практика шарттарын талдауды қамтитын мәтіндік есеп;
Жеке тапсырмаларды орындау туралы куәліктер (аурудың (босанудың) оқу тарихы);
Студенттің кәсіби және жеке қасиеттерін көрсететін, өндірістік практиканың жалпы және тікелей басшылары қол қойған, медициналық ұйымның мөрімен расталған мінездеме.

Төртінші кезең-диплом алдындағы (біліктілік) практика, әлеуетті жұмыс орындарында тағылымдама.

Ол студенттің бастапқы кәсіби тәжірибесін тереңдетуге, жалпы және кәсіби құзыреттіліктерін дамытуға, оның Дербес еңбек қызметіне дайындығын тексеруге, сондай-ақ бітіру біліктілік жұмысын орындауға дайындыққа бағытталған.

Диплом алдындағы практика ЕПМ бөлімшелерінде: көпсалалы стационарда, емханаларда, жедел медициналық жәрдем станцияларында, ФАП, перзентханада, әйелдер консультациясында, білім беру мекемесінің Денсаулық сақтау пункттерінде және т. б. жүргізіледі.

Практика жетекшілері (дәрігерлер, бас, аға мейіргерлер) еңбекті қорғау бойынша нұсқама өткізеді, студенттерді бөлімшелерге бөледі, жұмысты бақылайды, практика нәтижелерін талдайды, сапаны жақсарту және практикалық даярлықты жетілдіру жөнінде сындарлы ұсыныстар енгізеді.

Бітіруші курс студенттері практика кезінде емханалардағы орта медициналық персоналдың бос лауазымдарына қабылдана алады.

Диплом алдындағы практиканың қорытындысы мемлекеттік қорытынды аттестаттау болып табылады.

Тәжірибенің барлық түрлері мамандарды даярлау сапасын арттыруға бағытталған. Өндірістік практика оқу процесінің құрамдас және қажетті бөлігі болып табылады, ол болашақ маманды оқытудың практикаға бағытталған сипатын, оның базалық, жалпы кәсіптік және арнайы құзыреттер жүйесін мақсатты және саналы түрде меңгеруін, оң кәсіби тәжірибе алуды және әртүрлі бейіндегі медициналық мекемелерде өзіндік жұмысқа дайындықты аяқтауды қамтамасыз етеді.

10 Сәуір күні колледж қабырғасында түлектерге арналған жәрмеңке өткізілді.

    Жәрмеңке бағдарламасы

УақытІс-шараЖауаптылар
 9 00 – 9 30ТіркеуҚыңырбекова Г.С

   Жоспары

Уақыты Тақырыбы Т.А.Ә.
110.  00 – 10. 10Ашылу салтанаты«Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ-ң ШЖҚ «Талғар жоғары медициналық колледжі» МКК-нің директоры м.ғ.к Құдабаев Б .Ә.
210.10 – 10. 15Алғы сөз«Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ-ң ШЖҚ «Талғар жоғары медициналық колледжі» МКК-нің директорының орынбасары Айтуғанова Ш.Ж.
310. 15 – 10. 25Колледжді  бітірген түлектер жайлыДиректордың іс-тәжірибе жөніндегі орынбасары Қыңырбекова Г.  С. 
410.25 — 11. 00Колледжді бітірген түлектер жайлы пікірлерҚатысқан қонақтарға сөз беру

Түлектерге арналған жәрмеңкеге қатысқан клиникалық базалардың әдістемелік басшыларының тізімі

Клиникалық базалардың атауы      Жетекшілердің аты – жөні Ф. И.О. руководителей  Жетекшілердің  лауазымы Должность руководителей  Қолы Подпись
  1.    ШЖҚ «Талғар орталық аудандық ауруханасы» МККИсабаева Мәнсия Кунапияевна     Покутняя Светлана АнатольевнаЖалпы жетекшісі (бас мейірбике)   Хирургиядағы аға мейірбике 
2.ШЖҚ «Еңбекшіқазақ ауданаралық көпсалалы ауруханасы» МКККатабасова Раушан ЖансериковнаЖалпы жетекшісі: директордың мейірбике ісі жөніндегі орынбасары 
3.    ШЖҚ «Шелек аулының аудандық ауруханасы» МККНартбаева Аимгуль БайгабуловнаЖалпы жетекшісі (бас мейірбике) 
4.ШЖҚ «Алматы көпсалалы клиниқалық ауруханасы» МКККонкасова Бахытгуль Аскарбековна   Ниязова Акмарал АлиакпаровнаЖалпы жетекшісі (бас мейірбике) Инфекциялық бақылаудың мейірбикесі 
5Қонаев көпсалалы клиниқалық ауруханасыТурсунова Айжан СериковнаЖалпы жетекшісі (бас мейірбике) 
6Жұмыспен  қамту орталығыМахатова Айнаш Ашеновна          Бас  жетекшісі